X X X X X
Workshop 2016 (XVIII. ročník) bude 10.decembra 2016 v Handlovej.
X

Štruktúra a zameranie organizácie

LOToS – spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska vznikol na ustanovujúcej schôdzi v decembri 1997. Dňa 24.2.1998 bol zapísaný do registra záujmových združení právnických osôb, vedeného Krajským úradom v Žiline pod č. OVVS /ZZ – PO – 1/98. Spolok nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Jeho príjmami sú najmä členské príspevky jeho členov (lokálne TV), dary , granty a príspevky z rôznych nadácií a od právnických a fyzických osôb. Právna forma: Spolok je záujmovým združením právnických osôb.

X

Predmet činnosti


X

Rada LOToS:

Marcel Blahut - TV REDUTA Spišská Nová Ves
PaedDr. Ivan Príkopa - TV SEN Senica
Boris Rizman – TV Severka
Peter Bittner – TV PEZINOK

Bc. Dana Reindlová - výkonná riaditeľka LOToS

Kongres: všetky členské TV, zasadnutie raz ročne

PROJEKTOVÁ SPOLUPRÁCA eea grants
norway grants
NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI | OPEN SOCIETY FOUNDATION
FOND PRE MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE